Patakaran sa paggamit ng PEOS ONLINE

Nakalahad sa patakaraan na ito ang paraan ng paggamit, mga kondisyon, pagkuha ng impormasyon at pagpapanatili ng seguridad ng pagkakakilanlan ng mga gumagamit o “Users” ng PEOS Online. Sa paggamit ng PEOS Online, kusang loob na pumapayag ang Users sa lahat ng patakaran at kondisyon na nakasaad at umiiral sa website na ito. Ang hindi pagtanggap o pagsang-ayon sa naturang kondisyon ay maaaring magresulta ng pagkansela ng kanilang access sa website.

Mga Kondisyon

Ang PEOS Online ay libreng gamitin ng lahat ng Users at walang hinihinging kabayaran sa paggamit nito.

Sa paggamit ng PEOS Online, kusang loob na pinapahintulutan ng Users ang POEA na mangalap ng impormasyon tungkol sa kanilang pagkakakilanlan at iba pang pribadong impormasyon. Ito ay maaaring kuhanin sa pamamagitan ng pagbisita sa website, pag-register, pag-fill out ng form na may kinalaman sa serbisyo at pagkuha ng kaalaman mula sa website na ito.

Ang impormasyong inyong isusumite sa website ay maaaring gamitin ng POEA sa pagbuo ng report, statistics, o survey na may kinalaman sa layunin ng ahensya.

Pinapahalagahan ng ahensya ang seguridad ng impormasyon na isinusumite sa website. Tanging awtorisadong miyembro lamang ng POEA ang maaaring makakuha ng impormasyon nakalap sa pamamagitan nito.

Ang mga impormasyong nilalaman ng PEOS Online at ang mga kondisyong nakapaloob sa patakarang ito ay maaaring baguhin anumang oras ng POEA batay sa umiiral na batas o pagbabago ng panahon at impormasyon. Hinihikayat ang mga Users na laging tingnan ang pahinang ito para malaman ang mga pagbabago.

Pagpapatala sa WORKABROAD.PH

Ang mga Users na nag-register o nagpatala sa PEOS Online ay maaari din magkaroon ng account sa WorkAbroad.ph kung saan maaari itong gamitin sa paghahahanap at pag-a-apply ng trabaho mula sa mga lisensyadong ahensya ng POEA. Sa pag-register sa PEOS Online, magpapadala ng email validation request ang WorkAbroad.ph. Kapag na-validate ng Users ang request, sila ay pumapayag na magkaroon ng account at sila ay pumapayag sa kasalukuyang umiiral na TERMS OF USE ng WorkAbroad.ph.

Bilang katuwang ng POEA sa pagbuo ng proyektong ito, ang mga kasalukuyang aplikante na miyembro ng WorkAbroad.ph ay maaaring makapag-login sa PEOS Online sa pamamagitan ng kanilang account sa WorkAbroad.ph. Kung kinakailangan, maaaring manghingi ng karagdagang impormasyon ang PEOS Online ayon sa kagustuhan ng pamunuan ng POEA.

Mga Patalastas

Ang mga users ay maaaring makakita ng mga patalastas o mga links papunta sa ibang website na maaaring katuwang ng POEA sa pagbuo ng proyektong ito. Ang mga nasabing websites ay may kani-kaniyang umiiral na patakaran at ang paggamit o pagbisita sa mga naturang websites ay responsibilidad ng Users.

Mga Katanungan

Kung may katanungan, maaaring sumangguni sa POEA Workers Education Division sa kanilang numero (02) 722-1144 o (02) 722-1155. Maaari ring mag-email sa wed@poea.gov.ph.


Contact Us

Do not hesitate to contact us if you have any questions or feature requests:

Blas F. Ople Building
Ortigas Avenue corner EDSA
Mandaluyong City (Google Maps)

Hotlines: 722.11.44 / 722.11.55
Email: wed@poea.gov.ph
Official Site: www.poea.gov.phAcknowledgements

Illustrations are created by Workabroad.ph.

Training module contents and resource materials are by the Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), POEA, and Workabroad.ph.

PEOS (Pre-Employment Orientation Seminar) Online is provided by Workabroad.ph in partnership with POEA.
All Rights Reserved © 2020